Betingelser for Battertours pakkerejser.

Battertour er registreret i Rejsegarantifonden med reg. nr. 2255

Følgende betingelser er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om pakkerejser. Pakkerejser gælder for vores rejser, der inkluderer transport og indkvartering m.m..

Pkt. 1: Indtegning

Indtegning til en rejse kan ske pr. e-mail eller via vores hjemmeside. Man kan ikke lave bindende tilmelding via telefon. Tilmelding og dermed oplysningerne om vilkår i vores katalog er bindende for Battertour ApS og kunden, når depositum er rettidigt betalt. Rejsebevis kan udstedes elektronisk, eller foregå ved fremvisning af bankoverførsel. Ved indbetaling forudsættes kunden at have accepteret de vilkår der er anført i kataloget og betingelser, der er udsendt i forbindelse med betaling. Personen der har tilmeldt sig og er noteret på ordrebekræftelsen er ansvarlig for reservationen. Omfatter den bestilte rejse andre gæster er den rejseansvarlige person ansvarlig for reservationen på vegne af de øvrige rejsedeltagere. Den rejseansvarlige hæfter for, at betaling sker til tiden. Evt. tilbagebetalinger sker kun til den rejseansvarlige, som også er den eneste der kan ændre og annullere rejsen.

 

Pkt. 2: Rejsens pris

Rejsens pris omfatter – hvor intet andet er anført – i henhold til katalogets udbud. Derudover dækker prisen omkostninger til Rejsegarantifonden, evt. lufthavnsafgifter, og passagerafgift. Bemærk at priserne i vores kataloger er vejledende og gældende på udgivelsestidspunktet. Der kan i løbet af udbudsperioden forekomme prisstigninger og prisnedsættelser grundet efterspørgslen på det pågældende tidspunkt, uden at Battertour ApS er forpligtet til at trykke ny prisliste.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse er udelukkende den rejsende selv.

 

Pkt. 3: Betaling og prisændringer.

Depositum er kr. 1500 pr rejsende når rejsens pris er under kr. 5000 pr. rejsende.

Depositum er kr. 2400 pr rejsende når rejsens pris er mere end kr. 5000 pr. rejsende.

Battertour ApS udbyder ikke afbestillingsforsikring, men kan købes gennem vores hjemmeside af anden udbyder. Derfor hæfter vi ikke for evt. afbestilling af rejse. Rejsende selv har det fulde ansvar for at tegne en forsikring for turen ved anden udbyder.

 

Pkt. 4: Ændring og afbestilling inden rejse

A. På rejsebureauets foranledning 
Rejsebureauet har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår:
Såfremt rejsebureauet inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at rejsebureauet ikke vil kunne levere de aftalte ydelser, eller at ydelserne vil være af ringere kvalitet end aftalt. Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige.

Samtidig med at rejsebureauet informerer kunden om aflysningen eller ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har, og hvordan kunden i øvrigt skal forholde sig. I tilfælde af at rejsebureauet aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få samtlige indbetalte beløb tilbagebetalt. (Dog ikke eventuelle tidligere gebyrer, årsrejseforsikring og afbestillingsforsikring).

I forhold til ændring af rejsetidpunkt og rejsedato skal rejsebureauet hurtigst muligt informere om dette. Kunden har herefter 10 dage til at afmelde rejsen såfremt kunden ønsker erstatning for rejsen.

Kunden kan også vælge at deltage i en anden pakkerejse efter eget valg i stedet, såfremt arrangøren uden uforholdsmæssige omkostninger og tab kan tilbyde dette. Dette gælder også, såfremt det med sikkerhed kan forudses, at rejsen vil blive misligholdt væsentligt af rejsebureauet. Såfremt kunden vælger at deltage i en pakkerejse af højere værdi, skal kunden betale prisforskellen. Vælger kunden at deltage i en pakkerejse af ringere værdi, skal rejsebureauet tilbagebetale prisforskellen. Kunden har dog ikke ovenstående beføjelser, hvis aflysningen skyldes, at antallet af indtegninger fire uger inden afrejse er under 75% af det antal pladser, som rejsebureauet har til rådighed på den pågældende flyserie. I så fald skal de indtegnede kunder informeres skriftligt om aflysningen senest tre uger inden den planlagte afrejsedag.

Lider kunden økonomisk tab som følge af rejsebureauets ændringer eller som følge af pakkerejsens aflysning, har kunden krav på erstatning i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler, med mindre aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes:

1. At antallet af tilmeldte til en pakkerejse er mindre end det ovenfor anførte minimum, og at skriftlig meddelelse herom er kunden i hænde senest tre uger inden afrejse.
2. Kundens egne forhold.
3. En uvedkommende tredjemand eller udefra kommende omstændigheder (force majeure), som ikke med passende omhyggelighed kunne have været forudset ved aftalens indgåelse eller været undgået eller afbødet af rejsebureauet eller nogen, som rejsebureauet er ansvarlig for.

4. At samarbejdende selskaber såsom bus- og flyselskaber ændrer tidspunkt for afrejse inden for 24 timer af det forventede afrejsetidspunkt.

Kunden har endvidere krav på erstatning, hvis rejsebureauet har garanteret (tilsikret) visse egenskaber ved pakkerejsen, og disse efterfølgende ikke vil kunne blive leveret. Vil kunden gøre krav gældende, skal kunden give rejsebureauet meddelelse herom inden rimelig tid, efter at kunden har fået oplysning om ændringen eller aflysningen. Gør kunden ikke det, bortfalder retten til at gøre krav gældende.

B. Ændringer og aflysning på kundens foranledning 
1. Ændringer
Hvis kunden efter betaling af depositum og/eller rejsens pris ønsker foretaget ændringer med hensyn til afrejsested, rejsetidspunkt, rejsemål, hotel, rejsedeltagere etc., og forudsat at rejsebureauet bekræfter, at en sådan ændring er mulig, gælder følgende regler:

Ved ændring af rejser, der meddeles rejsebureauet og bekræftes af rejsebureauet senest 60 dage før den oprindeligt aftalte afrejse, er rejsebureauet berettiget til at opkræve et ændringsgebyr. Ændringsgebyret er udregnet på baggrund af det merarbejde og de merudgifter, som ændringen medfører, dog minimum 150 kr. pr. person.

Eventuelle prisforskelle i forhold til den gældende pris på hjemmesiden opkræves hos eller refunderes til kunden. Ændringsgebyret indbetales samtidig med eller umiddelbart efter ændringen, således at der som minimum er indbetalt det fulde depositum på rejsen, med mindre andet er anført på bestillingsbekræftelsen. Ændringer som ovennævnte, som meddeles rejsebureauet og bekræftes af rejsebureauet mindre end 60 dage før den oprindeligt aftalte afrejse, er rejsebureauet berettiget til at betragte som afbestilling (jvf. nedenfor) og ny indtegning. Ved ændring af en rejse, hvor der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat eller opkrævet tillæg for enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse: Se nedenfor under 2c.

2. Afbestilling 
2.1. Kunden har ret til at afbestille rejsen på nedenstående vilkår, med mindre bureauet senest ved aftalens indgåelse har oplyst, at afbestilling grundet underleverandørers (f.eks. flyselskabers) forhold ikke kan ske uden, at hele rejsens pris er tabt. Ved afbestilling af en rejse gælder følgende regler:

2.2. Ved afbestilling senest 60 dage før den aftalte afrejse tilbagebetales det af kunden indbetalte beløb med fradrag af et beløb svarende til depositum (1.500 kr. hhv. 2.400 kr.) samt eventuelt gebyrer. Indbetalt depositum refunderes altså ikke, ved efterfølgende afbestilling.

2.3. Ved afbestilling senere end 60 dage før og senest 21 dage før den aftalte afrejse har rejsebureauet ret til at beregne sig 60% afrejsens pris, dog minimum 1.200 kr. hhv. 2.400 kr. samt eventuelt gebyrer.

2.4. Ved afbestilling senere end 21 dage før og senest 7 dage før den aftalte afrejse har rejsebureauet ret til at beregne sig 100% afrejsens pris, dog minimum 1.500 kr. hhv. 2.400 kr. samt eventuelt gebyrer.

2.4. Ved afbestilling i tilfælde hvor der er tale om flyvning med rutefly, og hvor rejsebureauet ikke kan få refunderet flybilletten eller anden ydelse fra flyselskabet eller leverandøren, har rejsebureauet ret til at beregne sig, hvad der svarer til flybillettens pris eller anden ydelsespris udover de normale gebyrer og depositum (1.500 kr. hhv. 2.400 kr.) samt eventuelt gebyrer. Rejsebureauet skal over for kunden kunne dokumentere, at flybilletten eller anden ydelse ikke kan refunderes. Den del af ruteflybillettens pris, der udgør skatter, kan refunderes på ubenyttede billetter. En lang række flyselskaber opkræver brændstoftillæg og lignende gennem skatterne. Tillæg af denne type kan ikke refunderes. For refundering af skatter for ubenyttede ruteflybilletter opkræves et administrationsgebyr på 100 kr. pr. flybillet.

2.5. Ved afbestilling mindre end 7 dage før den aftalte afrejse, ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en aflysning af hele rejsen.

2.6. Kunden kan afbestille sin rejse, hvis der inden for et tidsrum på 14 dage før afrejse på rejsemålet eller i umiddelbar nærhed af rejsemålet forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige og smitsomme sygdomme eller andre hermed ligestillede begivenheder, der indebærer en vis fare for den rejsendes liv eller førlighed. Såfremt Udenrigsministeriet, Statens Seruminstitut eller anden tilsvarende behørig myndighed fraråder rejser til det pågældende område i den aktuelle ferieperiode, vil betingelserne for afbestilling normalt blive anset for opfyldt. Endvidere vil betingelserne for kundens ret til afbestilling som udgangspunkt blive anset for opfyldt, hvis den pågældende begivenhed i øvrigt på tilstrækkelig objektiv måde findes fyldestgørende dokumenteret. Retten til afbestilling kan ikke påberåbes, hvis kunden ved aftalens indgåelse var bekendt med den pågældende begivenhed, eller hvis begivenheden var almindeligt kendt. I tilfælde af kundens afbestilling grundet de opregnede begivenheder har kunden krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

2.7. Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet 3., 4., 5. eller 6. persons rabat/ekstrasengsrabat, ændres eller afbestilles af den rejsende, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket rabatten for henholdsvis 3., 4., 5. og 6. person samt øvrige fradrag og gebyrer. Er rejsen ikke slutbetalt, vil prisen for de øvrige rejsende blive forhøjet med rabatten. Det samme gør sig gældende, hvor en afbestilling eller ændring medfører, at kunden efterfølgende skal have enkeltværelse eller dobbeltværelse som eneværelse.

Der kan gælde særlige regler for ændring og afbestilling af grupperejser.

3.Overdragelse af rejsen
Såfremt kunden ønsker at overdrage rejsen til en anden, der opfylder alle betingelser for at deltage i rejsen, betales et ændringsgebyr på kr. 500 pr. person samt evt. ændringsgebyrer opkrævet af f.eks. luftfartsselskabet. Det forudsættes dog, at hotellets eller flyselskabets regler ikke udelukker overdragelsen, samt at rejsebureauet underrettes herom senest 3 uger før pakkerejsens begyndelse (se i øvrigt pkt. 4, B1). I sådanne tilfælde hæfter begge kunder for betaling af rejsen.

C. Afbestillingsforsikring.
Arrangøren skal ved aftalens indgåelse informere kunden om mulighederne og vilkårene for at købe en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikring kan ikke købes direkte hos Battertour ApS, men kan evt. købes af anden udbyder via vores hjemmeside. Den rejsende har selv ansvar for at tegne en afbestillingsforsikring.
Pkt. 5: Rejsebureauets pligter og ansvar efter afrejse
Rejsebureauet er forpligtet til at gennemføre rejsen i overensstemmelse med rejsekataloget og rejseaftalen. Bureauets forpligtelse gælder alle ydelser, der indgår i aftalen, også dem, der leveres af andre end rejsebureauet. Oplysninger i rejsebureauets katalog og prisliste er bindende for rejsebureauet. Rejsebureauet kan dog ændre oplysningerne i kataloget eller prislister, inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden rejseaftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. Såfremt der mellem rejsebureauet og den rejsende er truffet særlige aftaler, der afviger fra de i kataloget anførte vilkår, er disse kun gyldige i det omfang, de er påført rejsebeviset eller på anden måde klart kan dokumenteres. Der foreligger en mangel ved rejsen, hvis den rejsende ikke modtager de ydelser, som gennem rejsekataloget, annoncer eller særlige aftaler med rejsebureauet er angivet på rejsebeviset, eller ydelserne er af ringere kvalitet end det aftalte eller tilsikrede. Uregelmæssigheder, der almindeligvis må betegnes som bagatelagtige, anses dog ikke som mangler. Det bemærkes, at rejsebureauet har ret til at aflyse programførte udflugter uden at bifalde ansvar, såfremt der ikke opnås tilstrækkelig tilslutning til disse.

Det anses heller ikke for en mangel ved rejsen, at vejr- og temperaturforhold på bestemmelsesstedet afviger fra det sædvanlige. Ligesom forhold, der i det væsentlige skyldes den rejsendes egen forsømmelse, ikke begrunder mangler ved rejsen. Er rejsen mangelfuld, har rejsebureauet ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre rejsebureauet uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jf. ovenstående, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har den rejsende krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan den rejsende ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for den rejsende.

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen i øvrigt behæftet med mangler, som medfører, at det skriftlige aftalte formål med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan gæsten hæve aftalen. Gæsten skal i så fald umiddelbart efter underrette rejsebureauets repræsentant på stedet herom. Hæver den rejsende aftalen, skal rejsebureauet tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Der kan dog tilkomme rejsebureauet en godtgørelse, som svarer til den værdi, pakkerejsen må antages at have haft for den rejsende. Hæver den rejsende aftalen, har den rejsende endvidere krav på uden udgift at blive transporteret tilbage til afrejsestedet med det aftalte transportmiddel til det aftalte tidspunkt.

Lider den rejsende økonomiske tab som følge af, at pakkerejsen er mangelfuld, har den rejsende krav på erstatning fra rejsebureauet, med mindre manglen skyldes en uvedkommende tredjemand og ikke med passende omhyggelighed kunne være forudset ved aftalens indgåelse eller være undgået af rejsebureauet eller nogen, rejsebureauet er ansvarlig for.

Rejsebureauet er heller ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet, eller nogen rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure).

Erstatning for personskade er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. For flytransport henvises til afsnittet om luftfartsselskabets ansvar.

Det bemærkes, at alle ankomsttider, der er angivet i brochuren, kataloget eller på rejsebeviset m.v. skal betragtes som forventede, hvorfor rejsebureauet ikke kan gøres ansvarlig for tab, der skyldes mindre afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider.

Rejsebureauet yder ingen erstatning for ulempe grundet forsyningssvigt på hoteller, herunder midlertidige afbrydelser af f.eks. varmt vand, varme og aircondition, ligesom der ikke ydes erstatning, hvis swimmingpools og lign. faciliteter midlertidigt er ude af brug på grund af nødvendige reparationer eller vedligeholdelsesarbejder. Endelig fraskriver rejsebureauet sig ethvert ansvar for oplysninger, der findes i hotellernes egne brochurer.

Den rejsende er selv ansvarlig for medbragte værdigenstande og penge samt opbevaring af disse under ferien. Rejsebureauet er ikke ansvarlig for værdigenstande, der bortkommer fra hotellets deponeringsbokse el. lign.

Pkt. 6: Luftfartselskabets ansvar
For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtlige luftfartsselskaber, der er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights).

For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med operation licence udstedt i EU er der ifølge EU Rådsforordning (EF) No. 2027/97 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke ombord i eller ved indstigning i eller udstigning af et af deres fly.

Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokalvaluta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken, eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selskabet fritages helt eller delvist for erstatningsansvar, såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken.
I tilfælde af en ulykke vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatningsberettigede person er blevet identificeret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 15.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagtsomhed af modtageren eller passageren.
I henhold til internationale bestemmelser er det af sikkerhedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysninger om ansvarsreglerne samt farligt gods fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller rejsebureauet.

Pkt. 7: Den rejsendes pligter og ansvar
Den rejsende er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet eller dennes repræsentant samt flyselskab m.fl. fastsætter. Den rejsende skal respektere de ordensbestemmelser, der fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grov eller gentagne overtrædelser heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må foretages på den rejsendes egen foranledning og for egen regning.

Den rejsende er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, han forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, rejseledere, luftfartsselskab, hotel m.v.

Den rejsende er selv ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer.

Oplysninger, udover hvad der er givet af rejsebureauet, fås ved henvendelse til det pågældende lands ambassade eller konsulat og hos Seruminstituttet. Udenlandske statsborgere anbefales at kontakte respektive ambassader samt Seruminstituttet, hvor de kan få oplysninger om, hvilke krav der stilles til deres lands statsborgere. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for den rejsende. Det påhviler den rejsende selv at afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas, med mindre manglen skyldes fejlinformation fra rejsebureauet.

Den rejsende er ligeledes ansvarlig for eventuelle følger af sygdom, ulykkestilfælde og lignende under rejsen, og det påhviler den rejsende selv at afholde udgifter til lægehjælp, hospitalsophold, særlig hjemtransport m.v. Det påhviler den rejsende selv at holde sig orienteret hos rejselederen eller gennem opslag på hotellet om hjemrejsetidspunkt, herunder om eventuel ændring heraf i forhold til det på rejsebeviset anførte tidspunkt. Rejsende anbefales at kontakte rejsebureauets lokale repræsentant 24 timer inden hjemrejse med henblik på at få bekræftet tidspunktet for denne.

Den rejsende er endvidere selv ansvarlig for at overholde eventuelle af rejsebureauet oplyste regler for genbekræftelse af ruteflystrækninger. Undladelse af genbekræftelse betyder, at de pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. De rejsende kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureau eller luftfartsselskab. Møder den rejsende ikke rettidigt ved hjemrejsen, mister den rejsende retten til denne og må selv foretage hjemrejse for egen regning. Rejsebureauet er ligeledes uden ansvar for, om rejsende, der selv sørger for transport til lufthavn ved hjemrejsen, foretager rettidigt check-in. Møder den rejsende ikke rettidigt, mister denne retten til hjemrejsen og må foretage hjemrejse for egen regning.

Den rejsende bærer selv ansvaret for, at såvel egen person som bagage er egnet til fly- eller bustransport. Det bemærkes, at gravide ikke må være passagerer i et fly, når de er i syvende, ottende eller niende måned.

Kaptajnen/chaufføren kan afsætte personer, der på grund af sygdom, graviditet, beruselse eller andre årsager efter hans skøn er uegnede til at deltage i rejsen eller til gene for medpassagerer.
Der ydes ikke refusion for eventuelle uudnyttede dele af rejsen, herunder udflugter eller andre arrangementer på bestemmelsesstedet.

Pkt. 8: Reklamationer
Eventuelle reklamationer skal med henblik på afhjælpning på stedet gøres gældende over for rejselederen eller rejsebureauets lokale repræsentant inden rimelig tid, efter den rejsende har opdaget manglen. Undladelse heraf vil normalt medføre tab af retten til senere at kræve erstatning. Dette gælder dog ikke, hvis rejsebureauet har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt, eller såfremt kravet skyldes skade på den rejsendes person.

Reklamationer over indkvartering og/eller standard på uspecificerede rejser modtages ikke. Reklamationer over fejl eller mangler, som ikke har kunnet rettes på rejsemålet, skal fremsættes skriftligt til rejsebureauet senest 14 dage efter rejsens afslutning. Mener du at have gjort udlæg på vegne af Scanway/Tyrkiet Eksperten, bedes du venligst medsende kopi af originale kvitteringer.

Efterlysning af glemte sager må ske omgående efter hjemkomsten. Til dækning af omkostninger (tlf, fax m.v.) ved efterlysning kan rejsebureauet opkræve et særligt gebyr, der betales, uanset om den efterlyste genstand tilvejebringes eller ej. Den rejsende er selv ansvarlig for tilvejebringelse af dokumentation i forbindelse med f.eks. bagageskade, sygdom, ulykke eller indbrud/røveri. Rejsebureauet har desværre ikke mulighed for at fremskaffe sådanne dokumenter efter hjemkomst.

Battertour ApS behandler evt. reklamationer i henhold til Pakkerejse-Ankenævnets retningslinjer og efterlever altid dets kendelser.

Battertour ApS tager forbehold for trykfejl og eventuelle ændringer.